Members (as of September 2019)

Professor
Shu TAKAGI
Associate Professor
Ikuya KINEFUCHI
Assistant Professor
Yuta YOSHIMOTO
Project Researcher
Kazuya SHIMIZU
Project Researcher
Naoto YAMAMURA
Project Researcher
Toshihiro KANEKO
D3
Hironobu MATSUZAKI
D3
Chao YAO
D3
Dongig OH
D1
Yoshiki WATANABE
M2
Mengya WU
M2
Kenya SASAOKA
M2
Takumi SATO
M2
Sou SUGIYAMA
M2
Takahito TSUJI
M2
Yutaro TSUJIMOTO
M2
Yuki FUJIWARA
M2
Naoki HORI
M2
Kenkichi MURATA
M2
Zhengyue TU
M1
Hiroki IMAI
M1
Taiki ONUMA
M1
Chihiro KAMIJIMA
M1
Yugo KISHIMOTO
M1
Ryota SUGAWARA
M1
Yuiko TOMITA
M1
Hiroki NAKAZAWA
M1
Yusuke MORISHITA
M1
Yijie LIU
M1
Vedabit SAHA
B4
Seiya ISHIHARA
B4
Tatsuki KOIKE
B4
Hiroko SHIOZAKI
B4
Shuntaro SHIMADA
B4
Yuta SUGAMOTO
B4
Masahiro TAKAYASHIKI
B4
Keisuke TERADA
B4
Atsushi MATSUSHIMA

Collaborating (Unordered)

Tokyo Metropolitan University
Satoshi II
The University of Tokyo
Yasumasa ICHIKAWA
Sophia University
Mitsuhisa ICHIYANAGI
Kyoto University
Yasuhiro INOUE
Railway Technical Research Institute
Touki UDA
Yale University
Kaori OHMINAMI
Osaka Prefecture University
Toshiyuki OGASAWARA
Nihon University
Kohei OKITA
RIKEN
Kenji ONO
University of Tsukuba
Tetsuya KANAGAWA
Tian Jin Medical University
Xiqi JIAN
Tohoku University
Gota KIKUGAWA
Shanghai Jiao Tong University
Xiaobo GONG
UC Berkeley
Yukinori SAKIYAMA
Tokai University
Seiji SHIOZAKI
The University of Tokyo
Junichiro SHIOMI
The University of Tokyo
Yasuhiko SUGII
Osaka University
Kazuyasu SUGIYAMA
CNRS
Jorge PEIXINHO
Tokyo University of Agriculture & Tech.
Yoshiyuki TAGAWA
Osaka University
Shintaro TAKEUCHI
Tokyo University of Marine Sci. & Tech.
Kentaro TANAKA
Toyo University
Yoshiaki TAMURA
Shibaura Institute of Technology
Manabu TANGE
Shinshu University
Shin'ichi TSUDA
Kyushu Institute of Technology
Nobuyuki TSUBOI
Tohoku University
Takashi TOKUMASU
University of Tsukuba
Akiko KANEKO
Tokyo University of Agriculture & Tech.
Takuma HORI
Tokyo University of Science
Yoichiro MATSUMOTO
AIST
Katsuo MOGI
Nagoya University
Hiroki YAMAGUCHI
Tohoku University
Shin YOSHIZAWA
AIST
Kiyoshi YOSHINAKA
Tian Jin Medical University
Yunqiao LIU
University College London
Hongxiang LIN
OIST
Marco Edoardo ROSTI

Previous members

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

If you wish to visit our lab.,
please contact us by E-mail.
Professor
Shu Takagi
Lecturer
Tomoaki WATAMURA
Docter's Course
6
Master's Course
12
Undergraduates
6