Members of Matsumoto&Takagi Lab. (2003-2004)

Post/Standing Name
Professsor Yoichiro MATSUMOTO
Associate Professor Shu TAKAGI
Associate Professor Kenji ONO
Research Associate Yukinori SAKIYAMA
PD John ALLEN
PD Kouhei OKITA
PD Xiaobo GONG
PD Akiko FUJIWARA
PD Hisao MORIMOTO
PD Yasuhiro INOUE
D3 Hiroki YAMAGUCHI
D1 Teiichiro IKEDA
D1 Gota KIKUGAWA
D1 Shin'ichi TSUDA
D1 Shin YOSHIZAWA
D1 Ikuya KINEFUCHI
D1 WINARTO
M2 Touki UDA
M2 Yukio KANEKO
M2 Seiji SHIOZAKI
M2 Taisuke SUGII
M2 Masato HUKUTA
M2 Takeshi YAMADA
M1 Yoshihiko IGA
M1 Toshiyuki OGASAWARA
M1 Masataka TOSAKI
M1 Kazuhiro WATANABE
M1 Akio IMAKITA
M1 Naoaki WADA
B4 Kouichi UTSUNOMIYA
B4 Misako SAKANO
B4 Yoshiyuki TAGAWA
B4 Ryuta HATAKENAKA
B4 Yousuke HARUKI

Colaborating (Unordered)

Belong to Name
Shimoyama Lab. Yasumasa ICHIKAWA
Ochanomizu Univ. Tomoe ODA
NMRI Kazuyasu SUGIYAMA
Tokyo Univ. of Mercantile Marine Kentaro TANAKA
Toyo Univ. Yoshiaki TAMURA
ISAS Nobuyuki TSUBOI
Tohoku Univ. Takashi TOKUMASU

Former members