Members (2002-2003)

Professor Yoichiro MATSUMOTO
Associate Professor Shu TAKAGI
Associate Professor Kenji ONO
Research Associate Yukinori SAKIYAMA
PD John ALLEN
PD Kouhei OKITA
PD Xiaobo GONG
PD Akiko FUJIWARA
PD Hisao MORIMOTO
D3 Soohyun SO
D3 Boonchai LERTNUWAT
D2 Sayyaadi HOSEYN
D2 Hiroki YAMAGUCHI
M2 Teiichiro IKEDA
M2 Gota KIKUGAWA
M2 Keita TAKAMURA
M1 Touki UDA
M1 Yukio KANEKO
M1 Seiji SHIOZAKI
M1 Taisuke SUGII
M1 Baral BIVEK
M1 Masato HUKUTA
M1 Takeshi YAMADA
Research Student Rieko SAITO
B4 Yoshihiko IGA
B4 Shinichiro IHARA
B4 Toshiyuki OGASAWARA
B4 Masataka TOSAKI
B4 Tomohiro HIGAKI
B4 Kazuhiro WATANABE

Colaborating

Shimoyama Lab. Yasumasa ICHIKAWA
Ochanomizu Univ. Tomoe ODA
NMRI Kazuyasu SUGIYAMA
Tokyo Univ. of Mercantile Marine Kentaro TANAKA
Toyo Univ. Yoshiaki TAMURA
ISAS Nobuyuki TSUBOI


Back