Members of Matsumoto&Takagi Lab. (2008-2009)

Post/Standing Name
Professor Yoichiro MATSUMOTO
Professor Ryutaro HIMENO *1 *2
Professor Fumio TAKEMURA
Associate Professor Shu TAKAGI
Research Associate Professor Kazuyasu SUGIYAMA
Senior Assistant Professor Kiyoshi YOSHINAKA
Senior Assistant Professor Shintaro TAKEUCHI
Assistant Professor Ikuya KINEFUCHI
PD Satoshi II
PD Kaori OHMINAMI
PD Toshiyuki OGASAWARA
Research Student WINARTO
D3 Yoshiyuki TAGAWA
D3 Kenji SHIMIZU
D2 Yunqiao LIU
D1 Touki UDA
D1 Touru KAWAGUCHI
D1 Norio SHIMAMOTO
D1 Toshiyuki OYAMA
M2 Hiroyuki HASEGAWA
M2 Ryuhei OTA
M2 Yoshimasa GOSHIMA
M2 Ken'ichi KAJIYAMA
M2 Kazuhiro HASHIGUCHI
M2 Nobuya MIYOSHI
M2 Hiroki YONEMOTO
M1 Youji NAKAMURA
M1 Hiroshi UTASHIRO
M1 Takaaki SHIMURA
M1 Rie TACHIBANA
M1 Hiroki HARA
M1 Yuushi HARADA
M1 Ami FUNAKUBO
M1 Nicolas LEDUC
Research Student Jay MOLINO
B4 Akio OKAMOTO
B4 Junpei KAWASAKI
B4 Taiga KOMATSU
B4 Naohiko SENOO
B4 Teruyuki NISHIHARA
B4 Ryouji MIYAZAKI
B4 Yuuta YOSHIMOTO

Collaborating (Unordered)

affiliation Name
Kyoto Univ. Yasuhiro INOUE
RIKEN Kouhei OKITA
RIKEN Kenji ONO
Tian Jin Medical Univ. Xiqi JIAN
Tohoku Univ. Gota KIKUGAWA
RIKEN Xiaobo GONG
UC Berkeley Yukinori SAKIYAMA
Toyo Univ. Seiji SHIOZAKI
Maruyama Lab. Junichiro SHIOMI
Tokyo Univ. Kazuya SHIMIZU
City College of City University of New York Jorge PEIXINHO
Tokyo Univ. of Marine Sci. & Tech. Kentaro TANAKA
Toyo Univ. Yoshiaki TAMURA
AIST Manabu TANGE
JAXA Shin'ichi TSUDA
JAXA Nobuyuki TSUBOI
Tohoku Univ. Takashi TOKUMASU
Univ. of Tsukuba Akiko FUJIWARA
Nagoya Univ. Hiroki YAMAGUCHI
Tohoku Univ. Shin YOSHIZAWA

Former members