Members of Matsumoto&Takagi Lab. (2005-2006)

Post/Standing Name
Professsor Yoichiro MATSUMOTO
Associate Professor Shu TAKAGI
Research Associate Yukinori SAKIYAMA
Research Associate Akiko FUJIWARA
PD Kouhei OKITA
PD Xiaobo GONG
PD Yasuhiro INOUE
PD Junichiro SHIOMI
PD Phillip WILSON
D3 Teiichiro IKEDA
D3 Gota KIKUGAWA
D3 Shin'ichi TSUDA
D3 Shin YOSHIZAWA
D3 Ikuya KINEFUCHI
D3 WINARTO
D2 Yukio KANEKO
D2 Seiji SHIOZAKI
D2 Taisuke SUGII
D2 Manabu TANGE
D2 Masato FUKUTA
D2 Takeshi YAMADA
D2 Nora BENNANI
D1 Toshiyuki OGASAWARA
D1 Mitsuaki KATO
M2 Hiroshi ISHII
M2 Kouichi UTSUNOMIYA
M2 Yoshiyuki TAGAWA
M2 Ryuta HATAKENAKA
M2 Jo MORIKAWA
M2 Shunsuke WATANABE
M1 Akira ITOH
M1 Kentaro OKAMOTO
M1 Yasuhiko KUBOTA
M1 Shuhei NAGATA
M1 Yousuke HARUKI
M1 Toru YOSHIZAWA
B4 Wataru KAWAGUCHI
B4 Arimasa SUGIMOTO
B4 Hiroyuki HASEGAWA
B4 Kota HIRAYAMA

Colaborating (Unordered)

Belong to Name
Shimoyama Lab. Yasumasa ICHIKAWA
Ochanomizu Univ. Tomoe ODA
NMRI Kazuyasu SUGIYAMA
Tokyo Univ. of Marine Science and Technology Kentaro TANAKA
Toyo Univ. Yoshiaki TAMURA
JAXA Nobuyuki TSUBOI
Tohoku Univ. Takashi TOKUMASU
PD Hiroki YAMAGUCHI
RIKEN Kenji ONO

Former members