Members of Matsumoto&Takagi Lab. (2004-2005)

Post/Standing Name
Professsor Yoichiro MATSUMOTO
Associate Professor Shu TAKAGI
Associate Professor Kenji ONO
Research Associate Yukinori SAKIYAMA
PD Kouhei OKITA
PD Xiaobo GONG
PD Akiko FUJIWARA
PD Yasuhiro INOUE
PD Junichiro SHIOMI
PD Phillip WILSON
D2 Teiichiro IKEDA
D2 Gota KIKUGAWA
D2 Shin'ichi TSUDA
D2 Shin YOSHIZAWA
D2 Ikuya KINEFUCHI
D2 WINARTO
D1 Yukio KANEKO
D1 Seiji SHIOZAKI
D1 Taisuke SUGII
D1 Manabu TANGE
D1 Masato FUKUTA
D1 Takeshi YAMADA
D1 Nora BENNANI
M2 Yoshihiko IGA
M2 Toshiyuki OGASAWARA
M2 Masataka TOSAKI
M2 Kazuhiro WATANABE
M2 Akio IMAKITA
M2 Naoaki WADA
M1 Hiroshi ISHII
M1 Kouichi UTSUNOMIYA
M1 Yoshiyuki TAGAWA
M1 Ryuta HATAKENAKA
M1 Jo MORIKAWA
M1 Shunsuke WATANABE
B4 Yousuke HARUKI
B4 Akira ITOH
B4 Yuichiro SEKII
B4 Hiromi TOKURA
B4 Shinichiro HIRAMA
B4 Takashi NAKAI
B4 Shuhei NISHIMAKI
B4 Takeshi NIWA
B4 Hokuto MATSUHASHI
B4 Toru YOSHIZAWA
Research Student Misako SAKANO

Colaborating (Unordered)

Belong to Name
Shimoyama Lab. Yasumasa ICHIKAWA
Ochanomizu Univ. Tomoe ODA
NMRI Kazuyasu SUGIYAMA
Tokyo Univ. of Marine Science and Technology Kentaro TANAKA
Toyo Univ. Yoshiaki TAMURA
JAXA Nobuyuki TSUBOI
Tohoku Univ. Takashi TOKUMASU
PD Hiroki YAMAGUCHI

Former members