Members of Matsumoto&Takagi Lab. (2006-2007)

Post/Standing Name
Professor Yoichiro MATSUMOTO
Professor Ryutaro HIMENO *1 *2
Associate Professor Shu TAKAGI
Research Associate Yukinori SAKIYAMA
Research Associate Akiko FUJIWARA
PD Xiaobo GONG
PD Junichiro SHIOMI
PD Phillip WILSON
PD Shin'ichi TSUDA
PD Shin YOSHIZAWA
PD Jorge PEIXINHO
PD Ikuya KINEFUCHI
D3 WINARTO
D3 Yukio KANEKO
D3 Seiji SHIOZAKI
D3 Taisuke SUGII
D3 Manabu TANGE
D3 Masato FUKUTA
D3 Takeshi YAMADA
D3 Nora BENNANI
D2 Toshiyuki OGASAWARA
D2 Mitsuaki KATO
D1 Yoshiyuki TAGAWA
M2 Akira ITOH
M2 Kentaro OKAMOTO
M2 Yasuhiko KUBOTA
M2 Shuhei NAGATA
M2 Yousuke HARUKI
M2 Toru YOSHIZAWA
M1 Naoyuki IIDA
M1 Yuichi UEDA
M1 Tomofumi OSAKI
M1 Wataru KAWAGUCHI
M1 Keisuke NAKAZONO
M1 Hiroyuki HASEGAWA
M1 Kota HIRAYAMA
B4 Ryuhei OTA
B4 Toshiyuki OYAMA
B4 Yanjing KIM
B4 Masayuki SUGAWARA
B4 Youji NAKAMURA
B4 Kazuhiro HASHIGUCHI
B4 Nobuya MIYOSHI

Colaborating (Unordered)

Belong to Name
Shimoyama Lab. Yasumasa ICHIKAWA
Ochanomizu Univ. Tomoe ODA
NMRI Kazuyasu SUGIYAMA
Tokyo Univ. of Marine Science and Technology Kentaro TANAKA
Toyo Univ. Yoshiaki TAMURA
JAXA Nobuyuki TSUBOI
Tohoku Univ. Takashi TOKUMASU
Nagoya Univ. Hiroki YAMAGUCHI
RIKEN Kenji ONO
RIKEN Kouhei OKITA
RIKEN Yasuhiro INOUE
Tohoku Univ. Gota KIKUGAWA
HITACHI Teiichiro IKEDA

Former members