Members of Matsumoto&Takagi Lab. (2007-2008)

Post/Standing Name
Professor Yoichiro MATSUMOTO
Professor Ryutaro HIMENO *1 *2
Professor Fumio TAKEMURA
Associate Professor Shu TAKAGI
Senior Assistant Professor Kiyoshi YOSHINAKA
Assistant Professor Shintaro TAKEUCHI
Research Fellow Kazuyasu SUGIYAMA
PD Kazuya SHIMIZU
PD Jorge PEIXINHO
PD Ikuya KINEFUCHI
PD Seiji SHIOZAKI
D3 Manabu TANGE
D3 Nora BENNANI
D3 Toshiyuki OGASAWARA
D3 Mitsuaki KATO
D2 Yoshiyuki TAGAWA
D2 Kenji SHIMIZU
D1 Yunqiao LIU
Graduate Research Student Nicolas LEDUC
M2 Naoyuki IIDA
M2 Yuichi UEDA
M2 Tomofumi OSAKI
M2 Wataru KAWAGUCHI
M2 Keisuke NAKAZONO
M2 Hiroyuki HASEGAWA
M2 Kota HIRAYAMA
M1 Ryuhei OTA
M1 Toshiyuki OYAMA
M1 Yoshimasa GOSHIMA
M1 Ken'ichi KAJIYAMA
M1 Youji NAKAMURA
M1 Kazuhiro HASHIGUCHI
M1 Nobuya MIYOSHI
M1 Hiroki YONEMOTO
B4 Hiroyuki USHIDA
B4 Masahiko KOMATSUBARA
B4 Rie TACHIBANA
B4 Shinichi HASHIMOTO
B4 Keisuke HASEGAWA
B4 Yuushi HARADA
B4 Ami FUNAKUBO

Collaborating (Unordered)

affiliation Name
Kyoto Univ. Yasuhiro INOUE
RIKEN Kouhei OKITA
RIKEN Kenji ONO
Tohoku Univ. Gota KIKUGAWA
RIKEN Xiaobo GONG
UC Berkeley Yukinori SAKIYAMA
Maruyama Lab. Junichiro SHIOMI
Tokyo Univ. of Marine Sci. & Tech. Kentaro TANAKA
Toyo Univ. Yoshiaki TAMURA
JAXA Shin'ichi TSUDA
JAXA Nobuyuki TSUBOI
Tohoku Univ. Takashi TOKUMASU
Univ. of Tsukuba Akiko FUJIWARA
Nagoya Univ. Hiroki YAMAGUCHI
Tohoku Univ. Shin YOSHIZAWA

Former members